Beiratkozás

Kedves Szülők!

A kitöltött jelentkezési lapot az óvoda e-mail címére kérnénk küldeni:
belvarosiovodamiskolc@gmail.com

A beiratkozáshoz szükséges személyes iratok bemutatására az első óvodai napon kerül sor.
Amennyiben a szülőnek nincs lehetősége az elektronikus jelentkezésre, az alábbi ütemezés szerint személyesen is (1 fő szülő) leadhatja, illetve kitöltheti az intézmény hőmérsékletmérési pontján a járványügyi szabályok figyelembe vételével.

Április 20. (kedd): körzeten kívüli gyermekek
Április 21. (szerda): Soltész Nagy Kálmán utca, Vörösmarty Mihály utca 2-152-ig páros.
Április 22. (csütörtök): Bihari János utca, Csáti sor, Dankó Pista utca, Dugonics András utca, Király utca 0-38 páros

Midhárom napon 8 órától 17.30-ig várjuk a szülőt!
Be kell íratni azokat a gyermekeket, akik folyó év augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.3i.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése értelmében három éves kortól kötelező az óvodai nevelésben való részvétel.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben- amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az egyes óvodák körzethatárait az óvodák kapuin elhelyezett hirdetményben, valamint Miskolc város honlapján, a www.miskolc.hu oldalon tájékoztatásul közöljük. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek számára integrált óvodai nevelés, az önkormányzat által fenntartott valamennyi intézményben az alapító okirat szerint folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

Nemzetiségi óvodai nevelés a Miskolci Batsányi János Óvoda Szlovák Nemzetiségi Tagóvodájában (3511 Bükkszentlászló, Fő u. 103.) vehető igénybe.

Beiratkozáskor a szülő vigye magával
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető Miskolc város honlapjáról (www.miskolc.hu.).

A szülőknek a 32 önkormányzati fenntartású óvoda közül három óvodát van lehetőségük megjelölni a jelentkezési lapon. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda körzetes, nem körzetes, vagy munkahelyhez közeli intézmény.

A jelentkezési lapot az első helyen megjelölt óvodában kell leadni.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Nem települési önkormányzat által fenntartott óvoda esetében ezt a jogot az óvoda fenntartója gyakorolja.
A felmentési kérelem a beiratkozás kezdő napjáig, 2018. április 25-ig nyújtható be a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
A kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének, nem települési önkormányzat által fenntartott óvoda esetén pedig a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek is meg kell küldeni.

A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a fent leírt eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a Rendelet 20.
§ (2) bekezdés előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A bejelentést a www.miskolc.hu oldalon közzétett „BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről" című formanyomtatványon lehet megtenni.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el, amelyért 5.000-től 150.000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A jogorvoslati eljárás szabályai
A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított· tizenöt napon belül a szülő Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó Jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

  <
A beiratkozásra meghatározott idő
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák számára a fenntartó határozza meg nevelési évenként a beiratkozás pontos időpontját, mely általában április utolsó napjaiban várható.
Abban az esetben, ha nem a nevelési év első napjától kérik a felvételt, az év bármely munkanapján beiratkozhatnak.